logo_npu

logo_fmon

Варіативні дисципліни для спеціальності 073 Менеджмент (Менеджмент міжнародної освітньої діяльності)

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

3 кредити: 8- лекц., 8 – практик., 74 – самост. р., залік.

Викладач: кафедра економіки освіти

Мета навчальної дисципліни – формування знань щодо економічно-ринкових відносин в системі освіти та економічно-фінансового механізму функціонування освіти як організаційно-економічної інституції та галузі соціально-економічної діяльності; набуття вмінь аналізувати економічно-фінансових стан освітньої установи, визначати потреби в ресурсах для виконання завдань освітньої діяльності, планувати доходи і витрати, складати кошторис, визначати ефективність освітньої діяльності.

Завданнями дисципліни: охарактеризувати значення і місце освіти в умовах ринкової економіки; надати характеристику ринку освітніх послуг в Україні, його взаємодію з ринком праці; особливостей формування попиту, пропозиції, ціноутворення на освітні послуги; сформувати знання про освітній навчальний заклад як суб’єкт господарювання; розкрити питання про організацію і оплату праці в освітніх установах; про склад, класифікацію і оцінювання складових навчально-матеріальної бази освітнього навчального закладу; сприяти становленню базової професійної компетентності магістранта для теоретичного осмислення, вирішення освітніх, дослідницьких і практичних задач щодо використання економічних моделей та принципів в управлінні освітнім навчальним закладом; здійснення професійної освіти та особистісного зростання для проектування економічних процесів в освітній установі; володіння методами отримання сучасного наукового та емпіричного знання; активізація самостійної діяльності, включення в дослідну роботу студента.

Короткий зміст дисципліни за модулями:

- теоретичні основи економіки освіти:економіка освіти як наука, результати діяльності у сфері освіти, менеджмент і маркетинг у сфері освіти;

- ефективність та перспективи розвитку освіти: механізми державного регулювання освіти, соціально-економічна ефективність освітньої діяльності та методи її оцінки, перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ        ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

3 кредити: 8 - лекц., 8 – практик., 74 – самост. р., залік.

Викладач: Яценко О.Д. – к.ф.н., доцент кафедри методології науки та міжнародної освіти

Мета навчальноїдисципліни - формування теоретичних знань проектних технологій сучасної міжнародної освіти та формуванняпрофесійних організаційно-проектних компетентностей в сучасному міжнародному ринку освітніх послуг.

Завдання дисципліни:вивчення сутності, принципів та функцій проектних технологій сучасної освіти; ознайомлення із специфікою планування та імплементації проектного навчання; вивчення нормативно-законодавчого забезпечення міжнародного співробітництва в галузі реалізації проектів; формуваннякомпетенційзпідготовки проектної документації та опрацювання бюджету проекту, або його інвестиційного плану; охарактеризувати сучасні існуючі міжнародні освітні проекти; виявити проблеми та перспективи реалізації проектної діяльності в міжнародному освітньому просторі в умовах українських освітніх реалій.

Короткий зміст дисципліни за модулями:

$1-       організація та управління проектною діяльністю в міжнародній освіті: характеристика і класифікація освітніх проектів, основні принципи менеджменту освітніх проектів, аналітика внутрішнього і зовнішнього середовища реалізації проекту,нормативно-законодавчі акти проектної діяльності в освіті, методи та засоби проектного аналізу,їх економічна верифікація, показникиефективності проектів;

$1-       мережа сучасних міжнародних освітніх проектів: грантова підтримка за програмою ЄС  Horizon2020, грантова підтримка в рамках програми академічних обмінів Фулбрайта (Fulbright, Ukraine),стипендії та підтримка відАвстрійської служби обмінів (OEAD),стипендії від Германської служби академічних обмінів (DAAD),стипендіїтагрантизапрограмоюERASMUS+,грантова підтримка відООН (UNESCOFellowships / InternshipsProgrammes),гранти в рамках конкурсу «Всесвітні студії» (WorldWideStudies)запідтримкифондуВіктора Пінчука.

ГЛОБАЛЬНА ОСВІТА

3 кредити: 8 - лекц., 8 – практик., 74 – самост. р., залік.

Викладач: Скібіцький О. М. – к.екон.н., доцент кафедри методології науки та міжнародної освіти

Мета навчальноїдисципліниоволодіння теоретичними знання щодо поняття та сутності глобальної освіти; сформувати навички моделювання процесів, перспектив та наслідків глобальної освіти; принципів розвитку вищої освіти в умовах глобалізації.

Завдання дисципліни:визначити соціально-культурну парадигму глобалізації освіти та її наслідки для України; методологію дослідження системи освіти в умовах глобалізації; моделі впровадження освітньої політики в умовах глобалізації та національної безпеки; політично-правове регулювання освітнього простору.

Короткий зміст дисципліни за тематикою:

$1-       історичні передумови реформування та соціально-політичні фактори розвитку освіти;

$1-       реформування освіти: стратегічні аспекти;

$1-       тенденції розвитку вищої освіти закордоном;

$1-       глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти: наслідки для України;

$1-       провідні ідеї концепції глобальної освіти;

$1-       філософські основи в умовах глобалізації;

$1-       моделі глобальної освіти;

$1-       перспективи розвитку глобальної освіти;

$1-       глобальні та регіональні тенденції розвитку вітчизняної освіти.

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ

НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВНЗ

3 кредити: 8 - лекц., 8 – практик., 74 – самост. р., залік.

Викладач: Кравченко І. М. – к.пед.н., доцент кафедри педагогіки і

психології вищої школи

Мета навчальної дисципліни:оволодіння студентами знаннями в галузітеорії і практики організації освітнього процесу у вищій школі та управління закладом вищої освіти (ЗВО) в умовах розширення автономії ЗВО, підвищення якості освітніх послуг, набуття компетентностей професійної діяльності у ЗВО щодо виконання посадових обов’язків викладача.

Завдання дисципліни: засвоєння змісту й вимог законодавчих і нормативно-правових актів щодо організації та управління освітнім процесом у ЗВО на засадах розширення їх автономії; забезпечення розуміння основних положень, принципів організації освітнього процесу у вищій школі; обґрунтування структурних елементів системи управління освітнім процесом у ЗВО.

Короткий зміст дисципліни за модулями:

-управління закладом вищої освіти: ЗВО у системі вищої освіти України; забезпечення якості вищої освіти; ліцензування та акредитація; структура та система управління ЗВО; учасники освітнього процесу; формування та рух контингенту студентів;

- організація освітнього процесу у ЗВО: основні засади організації освітнього процесу у ЗВО; форми організації освітнього процесу у ЗВО; форми навчання у ЗВО; контрольні заходи в процесі фахової підготовки.

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

3 кредити: 8 - лекц., 8 – практик., 74 – самост. р., залік.

Викладач: Шмалей С.В. – д.пед.н., професор кафедри загально-технічних дисциплін та охорони праці

 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння курсу полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду.

Завдання дисципліни полягає в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

Короткий зміст дисципліни за тематикою:

$1-       законодавчі та нормативно-правові акти України та Міжнародних організацій;

$1-       система управління охороною праці в організації;

$1-       травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків;

$1-       спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності;

$1-       актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях;

$1-       основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах;

$1-       державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці;

$1-       соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

 

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ І ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

3 кредити: 8 - лекц., 8 – практик., 74 – самост. р., залік.

Викладач: кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння курсу полягає у формуванні ґрунтовних знань з проблеми якості вищої освіти, її теоретичних та практичних аспектів, реформування та стандартизація вищої освіти в Україні: проблеми і перспективи.

Завданнями дисципліни: забезпечення розуміння соціального змісту поняття «якість освіти», її філософського виміру; формування готовності майбутнього викладача організовувати навчальний процес за вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС); з'ясування сутності базових понять якості вищої освіти (її означення, 230 структурних компонентів, властивостей тощо); характеристика процедур і показників оцінювання якості вищої освіти; ознайомлення студентів з переліком та змістом кваліфікацій та відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Короткий зміст дисципліни за модулями:

$1-       якість освіти: теоретико-методологічні аспекти: якість освіти як суспільна проблема; міжнародна практика забезпечення якості освіти; основні критерії і показники якості освіти; управління якістю освіти.

$1-       стандарти вищої освіти в Україні: державний стандарт вищої освіти; галузеві стандарти вищої освіти; ліцензування освітньої діяльності; акредитація напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів;

$1-       засоби оцінки якості вищої освіти: моніторинг якості вищої освіти; стандартизоване тестування; рейтинг ЗВО – інтегральний показник якості їх діяльності.  

 

МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

3 кредити: 8 - лекц., 8 – практик., 74 – самост. р., залік.

Викладач: Цибін О.С. – к.екон. н., доцент кафедри методології науки та міжнародної освіти

 

Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань про структуру, координацію, управління, можливості та проблеми реалізації міжнародних освітніх програм; ознайомлення з практикою організації та впровадження міжнародних освітніх проектів в Україні: шляхи та засоби реалізації.

Завдання дисципліни: засвоєння сутності міжнародних освітніх програм, принципів функціонування та управління міжнародними освітніми програмами; характеристика критеріїв участі у міжнародних освітніх програмах; сформувати практичні навички розробки конкурентоспроможних міжнародних освітніх програм, нормативно-методичну документацію, навчально-методичне забезпечення відповідної міжнародної освітньої програми.

Короткий зміст дисципліни за модулями:

$1-       міжнародні освітні програми Європейського Союзу: освітні програми ЄС: історія виникнення та шляхи реалізації; «Темпус»: модернізація вищої освіти; «Ерасмус +»: структура та напрями діяльності;

$1-       можливості та перспективи міжнародних освітніх програм в Україні: система управління міжнародними освітніми програмами; міжнародні освітні програми України: можливості та перспективи

Всього відвідувань 

396793
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
306
378
1462
387686
5869
9404
396793

Your IP: 10.10.0.101
Server Time: 2019-10-16 20:38:06
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115743