Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

Освітньо-професійна програма «Міжнародна освіта»

 

 

Анотація дисципліни «Організація управління у ВНЗ»

(вибіркова дисципліна)

Мета навчальної дисципліни – розкрити теоретичні, нормативно-правові та практичні основи організації і управління освітнім процесом у закладах вищої освіти (ЗВО). 

 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як державна освітня політика, теорія і практика управління освітою, управління якістю освіти, педагогіка вищої школи тощо.

 Завдання дисципліни: розкрити теоретичні та практичні аспекти управління закладом вищої освіти (ЗВО); проаналізувати нормативно-правовий супровід організації і управління освітнім процесом у ЗВО; схарактеризувати зміст, форми, планування та особливості організації та управління освітнім процесом у ЗВО; з'ясувати складники навчально-методичного супроводу освітнього процесу у ЗВО.

 На основі вивчення дисципліни студенти набувають таких компетентностей:

         здатність аналітично опрацьовувати наукову, науково-методичну та нормативно-правову літературу та інші інформаційні джерела щодо організації та управління освітнім процесом у ЗВО;

         здатність узагальнювати інформаційний матеріал щодо основних положень, принципів організації освітнього процесу у вищій школі; структурних елементів системи управління освітнім процесом у ЗВО;

         здатність описувати і моделювати управлінські процеси з питань організації та управління освітнім процесом у ЗВО.

 Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: заклади освіти різних рівнів та типів, освітні установи, освітні фонди тощо.

 Зміст навчальної дисципліни:

 Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні засади управління закладом вищої освіти.

 Тема 1. Завдання, напрями діяльності та структура ЗВО.

 Тема 2. Принципи управління ЗВО. Система управління ЗВО.

 Тема 3. Суб'єкти й об’єкти управлінської діяльності у ЗВО.

 Змістовий модуль 2. Організація та управління освітнім процесом у закладах вищої освіти.

 Тема 1. Освітній процес: сутність, характеристика.

 Тема 2. Нормативно-правовий супровід організації і управління освітнім процесом у ЗВО.

 Тема 3. Форми організації навчання і перебіг освітнього процесу у ЗВО.

 Тема 4. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу у ЗВО.

 Тема 5.Особливості здійснення управлінських завдань в процесі організації освітнього процесу у ЗВО.

 Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄТКС, 90 годин, 24 аудиторних годин (8 годин – лекційні, 16 годин – практичні/лабораторні), 66 годин самостійної та індивідуальної роботи.

 Форма підсумкового контролю – залік.

 Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання навчальної дисципліни:

 Вернидуб Роман Михайлович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освітньої політики.

 Перелік основної літератури:

 1.     АндрущенкоВ. Основні тенденції розвитку вищої освіти Українина рубежі століть.Вища освіта України. 2001. 1. С. 11–17.

 2.     Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти. Київ: ВВП Компас, 1197. 64 с.

 3.     Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підруч. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

 4.     Марків В. М. Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ: навчально-методичний посібник. Кривий Ріг: КПІ, 2013. 110 с.

5.     Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

 

 

Анотація дисципліни «Адаптація системи освіти до європейського освітнього простору»

(вибіркова дисципліна)

Мета навчальної дисципліни – розкрити сутнісні характеристики процесу адаптації системи освіти до європейського освітнього простору.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як освітня політика, теорія і практика управління освітою, державна освітня політика тощо.

Завдання дисципліни аналіз теоретичних та прикладних досліджень з питань адаптації системи освіти України до європейського освітнього простору; визначення об'єктивних чинників виникнення та розв’язання проблеми якості освіти в Україні з урахуванням європейського досвіду; виокремлення пріоритетних ініціатив (заходів) держави й громадянського суспільства щодо адаптації системи освіти України до європейського простору освіти.

На основі вивчення дисципліни студенти набувають таких компетентностей:

        вміння опрацьовувати й аналізувати інформаційні джерела за темою адаптації системи освіти до європейського освітнього простору;

        здатність визначати об'єктивні чинники й проблеми, що стоять на заваді адаптації системи освіти України до європейського простору освіти;

        здатність добирати й оцінювати пріоритетні ініціативи (заходи) держави й громадянського суспільства щодо адаптації системи освіти України до європейського простору освіти;

        здатність моделювати механізми адаптації національної системи освіти до європейського освітнього простору.

Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: освітні заклади різних рівнів та типів, науково-педагогічні установи, громадські організації у сфері освіти, освітні фонди, директорати освіти МОН України тощо.

Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1. Вступ. Система освіти України та країн Європейського Союзу (ЄС).

Тема 1. Система освіти України.

Тема 2. Система освіти країн ЄС.

Змістовий модуль 2. Адаптація системи освіти до європейського освітнього простору

Тема 1.Спільні риси й відмінності в системі управління освітою Україні порівняно з європейськими країнами.

Тема 2. Пріоритетні ініціативи (заходи) держави й громадянського суспільства щодо адаптації системи освіти України до європейського простору освіти.

Тема 3. Механізми адаптації національної системи освіти до європейського освітнього простору.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄТКС, 90 годин, 24 аудиторних годин (8 годин – лекційні, 16 годин – практичні/лабораторні), 66 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма підсумкового контролю – залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання навчальної дисципліни:

Вернидуб Роман Михайлович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри соціальної філософії, філософії освітньої політики.

Перелік основної літератури:

1. Журавський В.С., Згуровський М.З., «Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти», Освіта, 2010, № 34, С. 25-29.

2. Колісніченко Н.М., «Особливості самоорганізованої ринкової моделі вищої освіти», Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. ОФ УАДУ, Одеса, Україна: ОРІДУ УАДУ, 2007, Вип. 6, С. 247-257.

3. Ніколаєнко С.М. «Нові форми інтеграції освіти і науки», Педагогічний пошук, 2007, № 2 (54), С. 3–5.

4. Сущенко В., «Проблемні питання реформування правничої освіти в Україні в контексті Болонського процесу», Освіта, 2010, № 5, С. 10-15.

5. Яблонський В., «Українська вища школа і Болонські стандарти», Освіта, 2011, № 34.

   
© ALLROUNDER